Stanovy

Modelárskeho klubu Bardejov


Článok I.

Názov, sídlo a právna povaha klubu:

 1. Modelársky klub (ďalej len MK) Bardejov je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú modelársku činnosť zaoberajúcu sa propagáciou leteckých modelov, historických leteckých modelov a motorov .
 2. Názov klubu: Modelársky klub Bardejov, skrátene MK Bardejov.
 3. Sídlo klubu : Nemcovce 26, 08212 Nemcovce
 4. Právna povaha MK Bardejov: Klub je občianskym združením (nezisková organizácia)
 5. MK Bardejov sa zakladá na čas neurčitý.

Článok II.

Poslanie a hlavné úlohy MK Bardejov:

 1. MK Bardejov je dobrovoľná športová, záujmová a spoločenská organizácia združujúca nadšencov histórie letectva a modelárov zaoberajúcich sa modelmi lietadiel a ich replikami.
  Základným poslaním a hlavným cieľom MK Bardejov je organizovanie, podpora a
  propagácia modelárskeho športu, najmä:

  1. stavba, lietanie a propagácia leteckých modelov a ich replík
  2. organizovanie modelárskych, športových, spoločenských akcií a súťaží na Slovensku a v zahraničí.
  3. rozvíjanie modelárstva, podpora práce s mládežou a zvyšovanie záujmu mládeže o históriu a dejiny Armády Slovenskej republiky a jej letectva.
  4. spolupráca s inými športovými a spoločenskými organizáciami doma i v zahraničí
  5. ochrana záujmov členov klubu

Článok III.

Členstvo v MK Bardejov:

 1. Členstvo v MK Bardejov je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, alebo občan cudzieho štátu, ako aj osoba bez štátnej príslušnosti, ktorý sa prihlási a zaplatí členský príspevok na príslušný rok a prevezme členský preukaz.
 2. Členstvo v MK Bardejov vzniká rozhodnutím predsedníctva klubu. Deti do 15 rokov môžu byť členmi klubu so súhlasom jedného z rodičov, alebo svojho zákonného zástupcu.
 3. Členstvo v klube zaniká:
  1. písomným oznámením člena o zrušení členstva v klube,
  2. zrušením členstva pre nezaplatenie členských príspevkov,
  3. vylúčením
  4. úmrtím
  5. zánikom klubu
 4. Vylúčenie je mimoriadny spôsob zániku členstva, ktorý je možné použiť len pri mimoriadne závažnom porušení členských povinností, modelárskej a spoločenskej morálky. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza.

Článok IV.

Organizačná štruktúra MK Bardejov:

 1. členská schôdza,
 2. predsedníctvo,
 3. kontrolná komisia,
 4. predseda – štatutárny orgán MK Bardejov
 1. Organizačná štruktúra klubu je založená na princípoch demokracie a dobrovoľnosti. Klub vytvára orgány, ktorými zabezpečuje svoje základné poslanie a plnenie cieľov. Voľby orgánov klubu sa realizujú hlasovaním. Voľby sú právoplatné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina prítomných členov. Zvolení sú členovia, ktorí obdržali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.
  Volení funkcionári klubu môžu byť len bezúhonné a nie sú honorovaní za výkon
  svojej funkcie.
 2. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, ktorý raz za 4 roky volí nadpolovičnou
  väčšinou:

  1. predsedu, podpredsedu a členov predsedníctva MK Bardejov,
  2. kontrolnú komisiu,
  3. schvaľuje stanovy klubu,
  4. prejednáva správu predsedníctva o stave a činnosti klubu,
  5. schvaľuje rozpočet klubu,
  6. uznáša sa o zániku klubu a zložení likvidačnej komisie.

Schôdza klubu je uznášania schopná, ak sa na nej zúčastní nadpolovičná väčšina
oprávnených členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných. Klub, alebo jeho orgány zanikajú, ak sa na tom uznesie najmenej
dvojtretinová väčšina hlasov všetkých prítomných členov.

 1. Predsedníctvo klubu je volené na 4 roky členskou schôdzou, je zložené z predsedu, podpredsedu a členov. Predsedníctvo klubu sa schádza podľa potreby, minimálne jeden krát za mesiac. Predsedníctvo klubu sa musí zvolať, ak o to minimálne dvaja členovia predsedníctva. Predsedníctvo MK Bardejov je uznášania schopné ak sú prítomní aspoň traja členovia. Uznesenie prijímajú väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Predsedníctvo MK Bardejov pôsobí najmä v týchto oblastiach:

 1. Rozhoduje o zásadných majetkových a hospodárskych otázkach, navrhuje rozpočet MK,
 2. Rozhoduje o výške príspevkov pre reprezentantov MK (štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie,…),
 3. Vydáva vykonávacie predpisy, ktoré nepatria do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze,
 4. Schvaľuje miesto, termíny, finančné zabezpečenie súťaží,
 5. Schvaľuje reprezentačné výbery MK,
 6. Schvaľuje športový kalendár MK,
 7. Riadi a propaguje činnosť MK, získava sponzorov,
 8. Prerokuje a uzatvára zmluvy a dohody s organizáciami a sponzormi,
 9. Zabezpečuje styk s verejnosťou a masmédiami,
 10. Zabezpečuje styk s inými organizáciami a združeniami.

Právne a ekonomicko-hospodárske úkony MK podpisujú za predsedníctvo MK aspoň dvaja plnoletí členovia.

 1. Kontrolná komisia
  1. Kontrolná komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý:
   1. kontroluje dodržiavanie stanov, uznesení a ďalších predpisov, plnenie rozpočtu a hospodárenie klubu,
   2. kontroluje hospodárenie s majetkom klubu
   3. kontroluje oblasť členskej evidencie a platenia členských príspevkov,
   4. preveruje podmienky, návrhy a sťažnosti k činnosti klubu a jeho orgánov,
   5. preveruje odvolanie sa členy proti rozhodnutiu orgánov klubu vo veciach členských a disciplinárnych a odporúča riešenie predsedníctvu klubu,
   6. navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov predsedníctvu,
   7. schádza sa podľa potreby, najmenej však 1-krát ročne
   8. volí si svojho predsedu.
 2. Predseda klubu je štatutárnym zástupcom klubu, organizuje a riadi činnosť predsedníctva. Svoju právomoc vykonáva v zmysle stanov klubu a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok V.

Práva a povinnosti členov klubu:

 1. Každý člen klubu starší ako 18 rokov má právo voliť, byť volený a zastávať funkciu na ktorú je viazaná hmotná zodpovednosť.
 2. Funkcie v klube môžu zastávať len osoby bezúhonné s trvalým pobytom na území Slovenska.
 3. Každý člen má právo zúčastňovať sa na akciách poriadaných klubom, byť informovaný o činnosti klubu, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti.
 4. Každý člen má právo odolávať sa proti rozhodnutiam orgánov klubu do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
 5. Povinnosti členov klubu je platiť klubu členské príspevky za dané obdobie, riadiť sa stanovami a pokynmi predsedníctva klubu, hospodárne zachádzať so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami klubu, čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie v klube, jednať v prospech klubu, chrániť dobré meno kluby, propagovať
  základné zásady modelárstva a súťaživosť v zmysle Fair – play.

Článok VI.

Disciplinárne konanie:

 1. Za porušenie stanov, neplnenie členských povinností, za hrubú nedisciplinovanosť znevažujúcu dobré meno klubu, za nedodržanie bezpečnostných predpisov, môžu orgány klubu svojmu členovi uložiť tieto disciplinárne opatrenia:
  1. ústne napomenutie,
  2. pozastavenie činnosti,
  3. odvolanie z funkcie,
  4. zrušenie členstva,
  5. vylúčenie.
 2. Disciplinárne šetrenie koná spravidla trojčlenná komisia ustanovená predsedníctvom klubu. O uložení disciplinárneho opatrenia, napomenutia alebo pokarhania môže rozhodnúť predsedníctvo klubu. O pozastavení činnosti, odvolaní z funkcie, zrušení členstva a vylúčení rozhoduje členská schôdza klubu 2/3 väčšinou hlasov prítoných členov, na návrh predsedníctva klubu.
 3. Proti uloženiu disciplinárneho opatrenia a vylúčení ma postihnutý právo sa odvolať
  v lehote do jedného mesiaca od oznámenia uloženia disciplinárneho opatrenia.

Článok VII.

Zásady hospodárenia:

 1. Klub sa pri hospodárení riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a schváleným rozpočtom.
 2. Povinnosťou všetkých členov klubu je čo najhospodárnejšie využívať a chrániť majetok klubu.
 3. Správcom hnuteľného a nehnuteľného majetku klubu je predseda klubu.
 4. Majetkové a finančné zdroje klubu tvoria:
  1. členské príspevky,
  2. dotácie a príspevky štátu,
  3. výnosy zo športových a spoločenských akcií klubu,
  4. príspevky a dary sponzorov, prispievateľov a iných platcov vrátane zahraničných,
  5. iné zdroje.
 5. O hospodárení s financiami, prerozdeľovaní financií, použití dotácií, členských príspevkov a iných zdrojov rozhoduje predsedníctvo o čom informuje členskú základňu.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. MK Bardejov má právo používať svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, odznaky a pečiatky so svojim znakom a názvom.
 2. Pri zániku MK Bardejov vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia ustanovená členskou schôdzou. Úhrada likvidačných nákladov sa uskutoční z aktívnych prostriedkov likvidácie. Zvyšok majetku sa použije na dobročinné účely súvisiace s modelárstvom.
 3. Výklad týchto stanov, výklad všetkých noriem prijatých orgánmi klubu, ako aj riešenie náležitostí, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva predsedníctvo klubu.
 4. Tieto stanovy sú platné odo dňa schválenia registrácie klubu MV SR.

Kompletné znenie vrátane pečiatok a podpisov je možné vyžiadať na adrese klubu, alebo stiahnúť na tomto odkaze.